Een boekbespreking van de atlas

BOEKBESPREKING

. J. Kloppenburg-Versteegh. Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.

Het vorig jaar verscheen van dit werk een nieuwe druk, die reeds in het N.I.A.S.- orgaan van April 1935 aangekondigd werd. Het is onder toezicht van een vakkundige bewerkt, wiens naam echter niet vermeld wordt. Over het gebruik der Indische planten, vruchten, enz., door de Schrijfster genoemd, wensch ik als botanicus geen oordeel te vellen. Het tweede deel is de platen-atlas met teekeningen, welke opvallen door de kleuren. Dezen atlas bekeek ik met mijn - ook bij de jongelui der N.I.A.S. - zeer bekenden plantenverzamelaar KARTAMA en toen bleek, dat we de gewoonste planten niet herkenden. Usnea, het baardmos, kajoe angín, hielden we voor een ons onbekende Platycerium of hertshoornvaren. De tandjoeng, me reeds langer dan 50 jaren door de bloemen bekend, was door het niets zeggende takje door ons beiden niet te herkennen. Euphorbia Tirucalli L., de kajoe-oerip, hielden we voor een zoet- of zoutwateralg. Carica papaya L. gaf twijfel, hoewel ik er een bacteriënziekte van beschreef en daarvoor vroeger talrijke papaja's in den hortus van de N.I.A.S. kweekte. Melastoma malabathricum L. lijkt meer op een anjelier. Bixa Orellana L., de kesoemba keling, bleek me onbekend, hoewel ik reeds vroeger planters tegen die plant waarschuwde. (zie C.A. Backer en D. F. van Slooten , Javaansche Thee-onkruiden , blz. 176); enz., enz., enz., enz.
Ook bekende botanici en deskundigen in Buitenzorg en elders bleken de afgebeelde planten niet te herkennen, zoodat de vrij dure atlas, die toch voor leeken bestemd is, zeer veel verwarring kan stichten en dus volkomen waardeloos is, terwijl de zwart gekleurde teekeningen in de werken van Greschoff (Schetsen van nuttige Indische Planten) , Ochse - Bakhuizen van den Brink (Indische Groenten), C. A. Backer en D. F. van Slooten (Javaansche Thee-onkruiden), enz., enz., zeer nauwkeurig en duidelijk zijn en dus ook voor leeken te gebruiken zijn.
In de Tropische Natuur van Mei 1935, blz. 88 verscheen dan ook op den nieuwen platenatlas van Mevr. van Kloppenburg een afbrekende critiek, geschreven door een deskundige, n.l. Dr. van Steenis van het Herbarium te Buitenzorg.

Dr. A. RANT.
Botanicus, Buitenzorg.
Oud-leeraar der N.I.A.S.